Činnost a snahy spolku Malínské aleje

Napsal uživatel Ing. Michal Korytář dne 14.06.2019
Výsadba v aleji v roce 2018

A - Záchrana alejí které měly být pokáceny (alej ve směru na Krásné a stromořadí ve směru na Třemešek). Spolek převzal správu nad těmito stromy čímž je zachránil.

B - Projekt výsadby stromů za každého občana Nového Malína - vznik odpočinkové oblasti a to nejlépe místo SV10.

C - Vznik nových alejí a stromořadí.

D - Zřízení rozlivových ramen na odtoku z přehrady spojené s dalšími terénními úpravami v okolí, které podpoří vznik přírodního biotopu a ptačí oblasti.Dojde ke zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu.

E - Obnovení stezek k místním zajímavostem - např cesta na Burgštejn, hrad Frankštát...

F - Přerušení meliorací (drenáží) + tvorba remízků a průlehů; rozbití velkých monobloků polí - tím dojde opět ke zvýšení schopnosti krajiny zadržet vodu (ochrana před povodněmi a suchem).

G - Přemístění zesilovače mimo zastavěnou zónu tak, jak je to běžné všude jinde.

H - Obnova protierozních opatření (průlehy, poldry, remízky...)

Činnost a snahy spolku Malínské aleje

 

Současný stav a zastupitelstvem odsouhlasené projekty

 

1 - Výstavba 50 rodinných domů (SV10).

2 - Výstavba rodinných domů v ochranném pásmu 2. stupně CHKO Jeseník  v lokalitě nazvané Pod Hájovnou (směrem na Mohylu).

3 - Výstavba hráze v Malínské Rokli (RN3) –výstavbou dojde ke zničení lesa a jeho schopnosti zadržovat vodu.Objem zadržené vody po vzniku díla bude menší než objem vody který zadržuje les.

4 - Výstavba nádrže (VN4) vznik technického díla na úkor lesa a odstranění funkčního biotopu viz. předešlý bod

5 - Neřešená černá skládka odpadu v bývalé pískovně. Neproběhlo měření kontaminace vody ani sanace černé skládky.

6 - Monokulturní plochy ve spojení s použitím chemie v zemědělství ničí živé organismy, znehodnocují půdu a přispívají k erozi (odplavení půdy) a zrychlenému odtoku vody z krajiny.

7 - Vznik průmyslové zóny v areálu bývalé cihelny.

8 - Umístění zesilovače do obytné zóny na střechu základní školy.

Současný stav a odsouhlasené projekty

 

Za spolek Malínské aleje Ing. Michal Korytář