Spolek Malínské aleje

Třešňová alej podél silnice Malín - Krásné

V posledních desetiletích jsme v celé společnosti svědky nebývalého technického a stavebního rozvoje. Města a vesnice se rozšiřují do krajiny a dochází k nenávratnému záboru orné půdy a krajiny. Okouzlení technologiemi všeho druhu jsme my lidé zcela zapomněli na své odvěké souputníky – zvířata, rostliny a stromy. Nejinak tomu bylo i v naší vesnici, tak atraktivní svou polohou.

Pochopili jsme, že „vývoj“ nelze zastavit kritikou systému. Proto jsme přistoupili k praktickým činům. Začali jsme sázet stromy.

Tvořit nový svět neznamená kritizovat svět stávající.
Znamená to jít a začít dělat věci nově.
Ukázat, že to jde.

Přímou inspirací byla rozhodnutí o vykácení starých stromů z alejí podél silnic Malín – Šumperk, Malín – Třemešek a především návrh likvidace historické třešňové aleje podél silnice Malín – Krásné. Koupili jsme stromky a začali jsme sázet. Mnoho ochotných rukou přispěchalo s rýči na pomoc. Nejprve se vysázely jeřabiny a keře podél silnice Malín – Šumperk. V dalším roce se revitalizovala jabloňová alej podél silnice Malín – Třemešek. Pracovní tým nadšených lidí byl vytvořen.

Byl rok 2012, rozhodli jsme se založit občanské sdružení Malínské aleje o. s. Programem byla péče o krajinu a přírodu. Byli jsme připraveni zahájit revitalizaci historické třešňové aleje. Tu jsme převzali do péče a v součinnosti se Správou a údržbou silnic Šumperk, které alej patří, jsme započali s její postupnou revitalizací. Zpočátku z vlastních prostředků, později za plné finanční garance obecního úřadu v Novém Malíně. Každý rok dosazujeme mladé třešně. Současně ve spolupráci se Správou silnic pečujeme o staré stromy tak, že je prořezáváme, popřípadě stromy, které uschly, kácíme, tak, aby byla zajištěná bezpečnost silničního provozu.

V péči o třešňovou alej budeme pokračovat i nadále. K sázení (ale i k zalévání) jsou zváni všichni, kdo mají zájem setkat se s podobně naladěnými lidmi a podílet se na tvorbě našeho životního prostředí. Každá pomáhající ruka je vítaná.

V průběhu let existence spolku jsme nabízeli spolupráci obecnímu úřadu při tvorbě územního plánu se zřetelem na šetrnost vůči volné krajině a kladli jsme přitom důraz na to, aby se nejprve stavělo v prolukách ve stávající zástavbě. Rovněž svou aktivní účastí v komisi životního prostředí jsme zachránili mnoho starých stromů před neodůvodněným kácením.

V roce 2021 jsme vedení spolku předali nastupující generaci. Mladým lidem přejeme velký tvořivý potenciál. Ať jim vše roste a vzkvétá. Vy mladí, tvořte si nový svět, ve kterém vás a vaše děti bude těšit žít.

MUDr. Zuzana a Vít Čajkovi

 


 

Spolek Malínské aleje je zapsán ve spolkovém rejstříku
vedeném KS v Ostravě, spis. značka L 14839.
Předseda spolku: Ing. Petr Kuba
Sídlo: Nový Malín 817, 788 03
IČ:  047 40 416
Datová schránka: 3ab4qrf
E-mail: malinskealeje@seznam.cz
Web: malinskealeje.cz
Transparentní účet: 2800951698/2010